Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání


Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Velké Karlovce, okres Vsetín, příspěvková organizace ve třídě s celodenním provozem pro školní rok 2019/2020 (tj. období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020) činí pro všechny děti 250 Kč za jeden kalendářní měsíc.

Bezúplatně se poskytuje předškolní vzdělávání dítěti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se platí i v případě, že dítě nepřijde do mateřské školy ani jeden den v kalendářním měsíci.

Úplata v období přerušení provozu MŠ (v době letních prázdnin - červenec, srpen):

Osvobozen od úplaty je:

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to písemnou formou a výše uvedené skutečnosti prokáže ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu. Písemná žádost se podává přímo ředitelce mateřské školy.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná poslední pracovní den v měsíci. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů (např. tíživá finanční situace rodiny) dohodnout jiný termín splatnosti úplaty. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy: 1772728389/0800. Po dohodě s ředitelkou lze uhradit úplatu i v hotovosti v kanceláři účetní paní Jarmily Plánkové. Platby hrazené v hodotvosti je nutné zaplatit v prvním pracovním týdnu následujícího měsíce.