Školní vzdělávací program "KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK"


Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK. Jeho název vychází z krásné přírody, která nás ve Velkých Karlovicích obklopuje a inspiruje. Každý lístek symbolizuje nejen jednu třídu v naší mateřské škole, ale také jeden rámcově vzdělávací cíl předškolního vzdělávání:

 

 

Naším záměrem je, aby všechny děti Karlovského trojlístku v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhly těchto cílů v rámci svých individuálních možností. Cíleně provázanými herními činnostmi rozvíjíme jejich osobnost po stránce fyzické, psychické i sociální a pokládáme tak základy klíčových kompetencí. Naší snahou a zájmem je, aby děti ve svém celoživotním vzdělávání mohly navazovat na základy získané právě v naší mateřské škole a aby při vší rozmanitosti lidských povah byly v životě úspěšné a šťastné. Na těchto záměrech je koncipován tento edukační program. Tematicky se nám stala oporou nejen zmiňovaná příroda v podobě symbolu trojlístku, ale také bohaté tradice Valašska ... Jeden lístek, druhý, třetí do valašské přírody s dětmi letí!

 

Vzdělávací obsah našeho Školního vzdělávacího programu je uspořádán do následujících 8 tematických bloků:              

1. Vítáme Tě v Trojlístku aneb: "Dú, Valaši, dú!"

2. Podzimní tajemství Trojlístku: aneb "Má milá má trnku!"

3. I Trojlístek má své sny a tajná přání: aneb "Na Vánoce - dlúhé noce!"

4. Trojlístek přikryla sněhobílá peřina: aneb "Dyž je zima - šup na pec!"

5. Trojlístek a studnice moudrosti: aneb "O čem si v knihách vyprávjajú Karlovjané!"

6. Když jaro ťuká Trojlístku na dveře: aneb "Dyž sa buček zelená!"

7. Trojlístek - já a moje rodina: aneb "My zme Valaši jedna rodina!"

8. Trojlístek cestuje po modré planetě: aneb "Beskyde, Beskyde!"

 

Všechna témata na sebe navazují a vzájemně se ovlivňují propojením regionálních prvků (valašské písně, zvyky apod.) a přírodních motivů. Jsou členěna do několika podtémat. Konkrétnější obsah elementárních poznatků, dovedností, hodnot a postojů nastiňují třídní vzdělávací programy. Vzdělávací nabídka zahrnuje rovněž základ prevence proti návykovým látkám a ochrany zdraví. Školní vzdělávací program je otevřený systém, který je neustále doplňován podle individuálních potřeb dětí a dané reálné situace ve vzdělávacím procesu s respektováním moudra: „Nedělejme skoky, ale jen cílené kroky!“.