Organizace dne dětí v MŠ

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin. Stanovený základní denní režim lze pružně měnit podle skutečných potřeb dětí, aktuální situace, při výletech, divadelních představeních, dětských dnech, ojedinělých dnech v souladu se Školním vzdělávacím programem mateřské školy s názvem „Karlovský trojlístek“. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečný pobyt venku.

Děti jsou do tříd rozděleny zpravidla podle věku. Věkové rozdělení dětí do tříd však závisí na celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole v daném školním roce.

 

 

Organizace dne ve třídě BERUŠEK

Organizace dne dětí respektuje věkové a individuální možnosti 2 – 4 letých dětí v souvislosti s výchovně vzdělávací nabídkou třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  Po celý den mají děti zabezpečený pitný režim.

 

HODINA               NÁPLŇ
06:30 - 07:00  Scházení dětí ve třídě Včeliček - předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, volné spontánní činnosti, hry dle přání a volby dětí.
07:00 Přecházení dětí do třídy Berušek v doprovodu pedagogické pracovnice, zahajuje provoz kmenová třída Berušek.
07:00 - 08:00 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, volné spontánní zájmové činnosti - hry dle volby a přání dětí.

08:00 - 08:30

08:00 - 09:00

Hygiena a svačina připravená na stolečcích, individuálně pomáhají paní učitelky, postupné navykání k sebeobsluze při stolování.

Pokračování ve spontánních zájmových činnostech – hry dle přání a volby dětí

09:00 - 09:45 Úklid hraček, ranní cvičení, TV chvilky, didakticky zacílené činnosti dle tematického celku ŠVP zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte, podávání ovoce, zeleniny.
09:45 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (vycházky do okolí, seznamování s přírodou, s přírodními jevy, s okolním světem, herní a pohybové aktivity na zahradě školy).
11:30 - 12:00 Oběd (děti používají pouze lžíci) a osobní hygiena, zubní hygiena začíná od 2. pololetí školního roku.
12:00 - 14:00 Příprava na odpolední odpočinek, četba pohádek, komunikační chvilka, odpočinek dětí respektující individuální potřeby dětí, klidové činnosti dle individuálních potřeb dětí s nižší potřebou spánku.
14:00 - 15:15 Průběžné vstávání a osobní hygiena. Odpolední svačina připravena na stolečcích, postupné navykání k sebeobsluze při stolování. Hry a zájmové činnosti dětí spontánního charakteru, průběžné odcházení domů.
15:15 Přecházení dětí do spodní třídy Včeliček v doprovodu pedagogické pracovnice, ukončení provozu třídy Berušek.
15:15 - 16:00 Herní aktivity dětí dle vlastního zájmu, průběžné odcházení s doprovodem domů.

 

Organizace dne dětí ve třídě VČELIČEK