Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Velké Karlovice pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem stanovila v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

TERMÍN:      pondělí 13. května 2019 od 8:00 do 16:00 hodin

MÍSTO:         v kanceláři ředitelky Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace, Velké Karlovice 927, 756 06

K zápisu se dostaví pouze zákonní zástupci dětí, které naši MŠ ještě nenavštěvují.

V souladu s § 34a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, vztahuje-li se na dítě povinnost předškolního vzdělávání. Od 1. září 2019 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let.

Zákonný zástupce je povinen:

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

K zápisu přineste:

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ do 30 dnů.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě tj. na webových stránkách MŠ a na vchodových dveřích budovy MŠ. Seznam bude zveřejněn na dobu alespoň 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno v písemné podobě s odůvodněním takového rozhodnutí.  

Dne 20. května 2019 od 13:00 do 15:00 hodin se můžete v kanceláři ředitelky MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním správního rozhodnutí ředitelky školy.