GDPR (General Data Protection Regulation) Informace o zpracování osobních údajů


Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

Správce údajů: název organizace, adresa

Mateřská škola Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace

75606 Velké Karlovice 927

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Gabriela Andělová, andeldpo@gmail.com, tel.: +420 604 351 211

Odpovědnost správce: Jako správce jsme odpovědni za veškeré zpracování osobních údajů žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců v rámci některé agendy Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvkové organizace. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informace o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Odpovědnost pověřence: Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvkové organizace. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci a spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Je odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků, je však výhradně samotný správce.

Vaše práva:
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámce nějaké agendy Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvkové organizace (zpracováváme je jako správce), máte právo:

- Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený můžeme jej odmítnout.

- Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17, a 18 ON).

- Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme níže na této stránce.

- Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu msvelkekarlovice@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
- Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům, se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vašich totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaných elektronickým podpisem anebo listinné podaní s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

- Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Zpracováváme osobní údaje v těchto agendách:
- Zápis k předškolnímu vzdělávání
- Zajištění předškolního vzdělávání
- Zajištění školního stravování
- Poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků výběrová řízení na zaměstnance
- Pracovněprávní a mzdová agenda
- Evidence uchazečů o zaměstnání
- Evidence úrazů
- Ochrana majetku a osob
- Prezentace organizace
- Organizace školních výletů, zájezdů, exkurzí, plavání
- Projekty, žádosti o dotace
- Vedení účetnictví organizace
- Smlouvy a objednávky služeb

Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, statní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu dítěte. Dále pak klasifikaci a docházku dítěte, popřípadě vyšetření z poradenských pracovišť. Zpracováváme také osobní údaje zákonného zástupce dítěte v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, místo trvaného pobytu, telefon, e-mail, popř. ID datové schránky. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům, popř. poradenským centrům.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuální rozhodování, včetně profilování.